[web page software] [easy website builder software] []
[]
[]
[]
[]
[]

Podmienky založenia (automobil,motocykel)

• osobné doklady

• úrokové sadzby:

za 1 týždeň - 3%
za 2 týždne - 6%
za 3 týždne - 8%
za 4 týždne - 10%

• zakladacia doba max 4 týždne

• zmluvu je možné predĺžiť po zaplatení celej dlžnej sumy (len vzájomnou dohodou a po zaplatení úroku zo zapožičanej sumy)

• pri zakladaní automobilov je potrebný: technický preukaz, náhradné kľúče, doklad o zaplatení zákonného poistenia. Automobil musí byť vo výlučnom vlastníctve zakladajúceho a záložca ubezpečuje záložného veriteľa, že ku dňu podpisu zmluvy na zálohu neviaznu žiadne práva ani faktické vady, dlhy, záložné práva, vecné bremená, prípadne akékoľvek iné práva tretích osôb, vrátane práva nájmu (leasing, úver..).

Počas doby trvania pôžičky /zriadenia záložného práva/ ostáva vozidlo spolu s dokladmi od vozidla v úschove záložni. Zapožičaná suma môže byt maximálne 50 - 60% z tržnej ceny vozidla. Záložca je oprávnený požičané peniaze vrátiť aj pred dohodnutým termínom splatnosti. Úrok sa počíta za každý začatý týždeň. Bližšie podmienky sú uvedené v záložnej zmluve. Pri splnení základných podmienok k poskytnutiu pôžičky zo strany záložcu trvá vybavenie pôžičky cca 15 min.


  

Vitajte!